UDK
KINO ORZEŁ
KINO „ORZEŁ”
KOBIETY MAFII
23,24,25 MARCA 2018r. GODZ.19.00
REPERTUAR
Ustrzycki
Dom
Kultury
Ustrzycki Dom Kultury
KINO „ORZEŁ”

KOBIETY MAFII

SENSACYJNY/AKCJA -POL

23,24,25 MARCA 2018r. GODZ.19.00

+15

14 ZŁ

2 GODZINY 15 MINUT

WIADOMOŚCI

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Ogłoszenie nr 534420-N-2018 z dnia 2018-03-21 r.

Ustrzycki Dom Kultury: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie Działanie 4.4 Kultura.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ustrzycki Dom Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 103359100000, ul. ul. 29 Listopada  31 , 38700   Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 461 13 22, , e-mail michalregiel@wp.pl, , faks 13 471 16 69.
Adres strony internetowej (URL): www.ustrzyckidomkultury@gmail.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa jednostka kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ustrzyckidomkultury@gmail.com


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem opaeratora pocztowego,poczta kurierską lub osobiście
Adres:
Ustrzycki Dom Kultury ,38-700 Ustrzyki dolne, ul. 29 Listopada 31,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych
Numer referencyjny: ZP-271.02.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz dostawy i montażu wyposażenia związanych z realizacją zadania: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: • Wykonanie robót remontowo-budowlanych wg opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ • Dostawa i montaż wyposażenia wg opisu przedmiotu zamówienia zawartego specyfikacji .

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45421000-4

45400000-1

45450000-6

45300000-0

32351000-8

45212322-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia specjalnych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: a) wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, które odpowiada swoim rodzajem i wartością robót budowlanych w wysokości minimum 3 000 000,00 zł (brutto) zadaniu stanowiącym przedmiot zamówienia. Za spełniające warunek uważa się obiekty koncertowe, operowe, teatralne, lub wielofunkcyjnych przeznaczonych dla minimum 200 widzów i chodzi tu o obiekty zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku posiadającego salę koncertową, teatralną lub widowiskową z widownią z co najmniej 200 (dostosować do ilości miejsc w DK) miejscami siedzącymi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 mln złotych brutto, przy czym zakres robót obejmował przynajmniej trzy z wymienionych poniżej czterech zakresów, tj.: (1) roboty budowlane w tym montaż paneli akustycznych i innych ustrojów akustycznych, których zadaniem było uzyskanie zaprojektowanych parametrów akustycznych Sali. (2) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oświetlenia technologicznego sceny i widowni, (3) dostawę, montaż i uruchomienie systemu elektroakustycznego nagłośnienia widowni i sceny, (4) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń mechaniki scenicznej, b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osoby, które na każdym etapie realizacji zamówienia, spełniać będą następujące wymagania: b) dysponowali osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane: 1) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 2) w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) 1 osobą - specjalista w zakresie oświetlenia scenicznego posiadający wykształcenie na kierunku elektrycznym lub elektronicznym oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone na dzień składania ofert w kierowaniu realizacją co najmniej 2 (dwóch) instalacji systemu oświetlenia scenicznego w salach koncertowych, operowych, teatralnych, lub wielofunkcyjnych przeznaczonych dla minimum 200 widzów i chodzi tu o obiekty zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) 5) 1 osobą - specjalista w zakresie technologii sceny posiadający wykształcenie na kierunku mechanicznym bądź elektrycznym lub elektronicznym, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone na dzień składania ofert w kierowaniu realizacją co najmniej 2 (dwóch) instalacji urządzeń mechanicznych sceny w obiektach koncertowych, operowych, teatralnych, lub wielofunkcyjnych przeznaczonych dla minimum 200 widzów i chodzi tu o obiekty zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) 6) co najmniej jedną (1) akustyka lub elektroakustyka posiadającą wykształcenie o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz, która posiada doświadczenie zawodowe przy realizacji prac w zakresie akustyki lub elektroakustyki. Wymaga się aby wskazana osoba akustyka lub elektroakustyka wykonała w okresie ostatnich 5 lat prace w zakresie akustyki dla co najmniej 1 sali widowiskowej z widownią o co najmniej 200 stałych miejscach, chodzi tu o obiekty zaliczane do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.) Powyższe funkcje mogą być pełnione przez jedną osobę o ile spełnia ona oba powyższe warunki. Wraz z ofertą należy złożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (oryginał podpisany przez Wykonawcę) – według formularza „Wykaz osób”; Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich U E (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 1. przedłożyć w dniu podpisania umowy dowód osobisty – w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna; 2. przedłożyć w dniu podpisania umowy oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.3.B są zatrudnione przez Wykonawcę bądź podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wraz z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz wskazaniem podmiotu, który je zatrudnia – wg załącznika nr 10 do SWIZ, 3. w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 5A.3 - na cały okres realizacji umowy – do odbioru końcowego zamówienia, 4. w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby skierowanej do realizacji zamówienia Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia Kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie przedstawić: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; 2. Wykonawca zobligowany jest do przekazana Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wg Załącznika Nr 6 do SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy (wg Załącznika Nr 5 do SIWZ); 3. potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy (wg Załącznika Nr 5 do SIWZ); 3. potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jeden wypadek ubezpieczeniowy nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ (wg Załącznika Nr 2 SIWZ); 1. Ofertę sporządzoną wg wzoru (Załącznika Nr 1 SIWZ). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg Załącznika Nr 3 SIWZ) – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca: a) określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT); b) jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (pkt 13.H4 lit. a) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty podatku (VAT).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Nr 11 8621 0007 2001 0008 9324 0002 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych tytułem: Wadium: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

IV.4) Licytacja elektroniczna
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych art.144 Ustawy Pzp. i w niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach: a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w oparciu o sporządzoną notatkę służbową. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury), c) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. d) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich ( w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi); f) konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, g) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, h) dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w okolicznościach w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 4. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania:http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/index.php?page=position2.php&id=5787&grp=34

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579  tekst jednolity. ze zm.).

Otwarcie ofert w dniu 20.03.2018 r. – Przetarg nieograniczony.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

EUROINWEST Spółka Cywilna ul. Słoneczna 47 38-120 Czudec za cenę brutto 124.610,81 zł., czas stawienia się na terenie budowy na wezwanie zamawiającego w ciągu 5 godzin.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

27000,00  PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Ustrzyki Dolne, dnia 14.03.2018r.

 ZP.01.2018

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :

Zamawiający Gmina Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1,działając na podstawie art.38 ust. 1  ustawy Pzp,  udziela wyjaśnienia na zadawane pytania Wykonawców  dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do rozdz. V ust 2 pkt. 7 SIWZ na nadzór w zakresie specjalisty ds. oświetlenia scenicznego oraz specjalisty w zakresie technologii sceny zwracamy się  o usunięcie zapisu o posiadaniu jedynie : wyższego wykształcenia”. Ponieważ jest bowiem ograniczeniem wynikającym z art. 7 ust.1 Pzp powoduje nierówne traktowanie specjalistów – osób specjalizujących się w zakresie oświetlenia scenicznego, oraz specjalisty w zakresie technologii sceny z jednoczesnym zawężeniem potencjalnych Oferentów tym bardziej, iż posiadani przez nas specjaliści posiadają dodatkowo uprawnienia budowlane do wykonywania powyższych czynności i wieloletni bagaż doświadczeń na podobnych już zrealizowanych kilkunasto milionowych inwestycjach właśnie w zakresie oświetlenia scenicznego czy tez technologii scenicznej. Dlatego niezrozumiałe jest ograniczenie Oferentom swobody w zakresie wyksztalcenia powyższych specjalistów gdzie np. dany specjalista ma wykształcenie techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, a wyższe w innej dziedzinie życia społecznego. Ponadto specjalizując się w świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego m.in. w zakresie modernizacji Domów kultury możemy jednoznacznie stwierdzić, iż osoby jw. nie posiadające „ wyższego wykształcenia”, a posiadające wykształcenie co najmniej techniczne na kierunku elektrycznym czy też mechanicznym nie są gorszymi specjalistami niż osoby z „wykształceniem wyższym”, a nawet w niektórych przypadkach ich przewyższają zdobytym bagażem doświadczeń w tym zwłaszcza wiedza praktyczną. Jednocześnie należy podkreślić, iż niekoniecznie musi się mieć wyższe wyksztalcenie aby być wybitnym artysta, czy też wybitnym specjalistą w danej dziedzinie, wręcz przeciwnie trzeba mieć „ ducha artysty” lub być „ hobbystą”., a gdy się łączy prace zarobkową z hobby to nie można już mieć wątpliwości co do kwalifikacji takiego specjalisty.       

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w rozdz. V ust. 2 pkt. 7 SIWZ w zakresie specjalisty oświetlenia scenicznego oraz specjalisty w zakresie technologii sceny Zamawiający nie wymaga wyższego wykształcenia. Wymaga natomiast potwierdzenia posiadania udokumentowanych kwalifikacji 
w przedmiotowym zakresie. Pozostałe Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

Ponadto :

W dniu 12 marca 2018r. została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej informacja
o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 20 marca 2018r. godz. 10:30

 

Otrzymują :

1  Adresat

1  a/a

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31
38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 689-000-09-41
e-mail: ustrzyckidomkultury@gmail.com
tel. 13 461-13-22 

telfax 14 648-20-36

Dyrektor UDK: Wojciech Szott

Główny Księgowy: Dorota Czuryło

Konto bankowe 38 8621 0007 2001 0008 9324 0001